THÀNH PHẦN (INGREDIENTS)
Nano Fucoidan….150mg

Nano Cao Trinh nữ hoàng cung (Nano Crinum latifolium extract)…. 100mg

Nano Curcumin…. 25mg

Nano Cao Xáo tam phân (Nano Paramignya trimera extract)…….25mg

Vỏ nang Gelatin, Tình bột bắp, Magnesi stearat vừa đủ một viên. (Gelatin capsule, cornstarch, magnesium stearate just enough for one tablet)

1800646825